www.cavefischer.at/Sharp Pocket Computer


Dec ─> Bin Converter für SHARP PC-1403H


(Umwandlung durch Bitmanipulation)

DEC ─> BIN
 ENTER 
Variable Z ─> B$+C$+D$+E$

Z (max. 16777215)
digit 08 07 06 05 04 03 02 01
DEC 1 1 0 3 1 9 7 0
BCD 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0

Bitweise Addition (Fehleranzeige 'ERR' wenn Z > 16777215)
32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
                                        0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0
                                      0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0
                                    0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0
                                      0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
                                                  0 1 1 1 0 0 0
                                              0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                      0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
                                    0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
                                    0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
                          0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
                        0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
                      0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                          0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
                                          0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                          0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                    0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                  0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
          0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                               
BIN       0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0
  B$ C$ D$ E$

10:RESTORE 200
20:FOR X=0 TO 602
30:READ A
40:POKE &E000+X,A
50:NEXT X
60:END
100:"A"REM (c) WF 2014-04-22
110:REM DEC->BIN KONVERTER MAX 16777215
120:INPUT "ZAHL:";Z
130:CALL &E000
140:PRINT B$;C$;D$;E$
150:GOTO 120
200:DATA 16,&DF,&F6,0,9,35,31,128,0,49,16,&EB,&80,25
210:DATA 133,2,&FB,219,132,2,&0F,219,135,2,&DF,219,134,2,&F5,219
220:DATA 4,87,103,0,56,2,55,4,87,100,240,88,137,96,0,71,209,210,52
230:DATA 4,87,52,88,100,15,6,82,91,100,15,6,82,47,14
241:DATA 137,89,116,&F5,134,219,6,140,35,0,37,30
250:DATA 140,85,201,58,244,7,87,209,90,142,71,209,90,209,90,148,71
260:DATA 201,58,229,7,87,88,209,90,142,71,35,90,143,71,87,209,90,209,90,144,71
270:DATA 88,100,192,71,87,210,210,100,3,145,71,201,58,197,7,141,85,158,85
280:DATA 87,209,90,209,90,168,71,209,90,146,71,209,90,209,90,152,71,35,90,153,71
290:DATA 87,88,90,90,100,192,156,71,87,210,210,100,3,157,71,201,58,153
300:DATA 7,87,209,90,143,71,160,71,209,90,145,71,209,90,209,90,140,71
310:DATA 209,90,209,90,162,71,87,210,210,100,3,163,71,201,58,119,7,166,85,169,85
320:DATA 87,209,90,147,71,209,90,157,71,174,71,90,90,90,100,224,150,71
330:DATA 35,90,151,71,201,58,89,7,170,85,87,209,90,153,71,161,71,209,90,163,71
340:DATA 87,88,170,71,209,90,176,71,35,90,177,71,87,88,209,90,209,90,154,71
350:DATA 87,210,210,100,3,155,71,201,58,45,7,159,85,164,85,87,209,90,177,71
360:DATA 209,90,155,71,162,71,87,88,209,90,160,71,172,71,209,90,174,71
370:DATA 87,90,35,90,161,71,173,71,87,88,210,210,100,3,175,71
380:DATA 2,7,52,0,1,19,&0E,130,8,140,20,47,5,140,89,90,35,90,142,219
390:DATA 141,89,209,90,142,71,35,90,143,219,2,5,52,0,1,19,&1E,130,8,142,20,47,5
400:DATA 142,89,90,35,90,144,219,143,89,209,90,144,71,35,90,145,219
410:DATA 2,3,52,0,1,19,&2A,130,8,144,20,47,5
420:DATA 140,89,100,127,150,219,142,89,210,35,210,150,71
430:DATA 142,89,210,100,63,151,219,144,89,88,90,90,100,192,151,71
440:DATA 144,89,210,210,100,63,152,219,145,89,88,90,90,100,192,152,71
450:DATA 145,89,210,210,100,7,153,219
460:DATA 135,2,&DF,219,134,2,&F6,219
470:DATA 150,2,3,52,2,7,52,89,7,210,219,35,90,82,47,8,80,47,14
480:DATA 2,31,52,2,49,218,2,32,214,1,40,4,82,44,6,2,48,218,82,218,6,47,14
490:DATA 7,87,103,32,40,4,2,48,82
500:DATA 16,&FB,&B8,2,245,82,17,&C0,82,17,&C8,82,17,&D0,82
510:DATA 16,&DF,&EF,140,1,6,26,16,&FB,&B9,140,27
520:DATA 16,&DF,&E8,140,26,16,&FB,&C1,140,27
530:DATA 16,&DF,&E1,140,26,16,&FB,&C9,140,27
540:DATA 16,&DF,&DE,140,1,2,26,16,&FB,&D1,140,27,17,&D4,35,82
550:DATA 16,&DF,&DD,87,103,32,56,15,2,69,16,&FB,&D1,82,2,82,17,&D2,82,17,&D3,82
560:DATA 128,0,49,16,&EB,&80,24,55


© 2014: Walter Fischer